ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ความเป็นมาของระบบ
 

กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อเป็นมาตรการด้านการเงินในการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน (2548) คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนไปแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 198 โครงการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,716.75 ล้านบาท
สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2544-2545 และในปี พ.ศ.2547 ได้ดำเนินการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ โดยใช้รูปแบการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Evaluation) ทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีผลทำให้ได้รับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในระหว่างดำเนินโครงการและความสำเร็จของโครงการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินผลในระดับโครงการเท่านั้น แต่ยังมิได้ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการโครงการในภาพรวม ที่แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 ประกอบกับในระยะที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมยังมิได้มีการพัฒนางานด้านการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบ และยังมิได้มีการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบและทันสมัย ดังนั้นสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลของสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ดูทั้งหมด >>>